Artnovion Logo_ High Res_Black.png

Corner Bass Traps

לוכדי באס פינתיים

לוכדי הבאס הפינתיים של Artnovion מציעים גישה חדשה בספיגת התדרים הנמוכים. באמצעות שימוש בטכנולוגיית ממברנה חדשה המקבילה לממברנה של רמקול, עם שימוש במסה מכוילת תלויה על היקף אלסטי – המאפשרת ביצועים עליונים וניתנים לשליטה. לוכדים אלו כוללים מאפיין נוסף של אפשרות לכוון בדיוק את הממברנה להדהד לתדר הרצוי בהוספת או הורדת מסה בקלות מהממברנה – בכך קובעים את ביצועי השיא של ספיגת התדרים הנמוכים בקפיצות בתחום של 58-82Hz.

Athos BT Corner

₪2195-2550

Helen BT Corner

₪2105-2455

Sahara BT Corner

₪3704-3980

Vector W BT Corner

₪2095-2210

Azteka BT Corner

₪2050-2455

Komodo BT Corner

₪2350-2645

Siena BT Corner

₪2345-2550

Verona BT Corner

₪2400-2670

Eiger BT Corner

₪1735

Orion BT Corner

₪2170-2510

Ulysses BT Corner

₪2105-2455