top of page

עריכה דיגיטלית

פרויקטים מסוימים דורשים התאמת תוכן וזמן ההקלטה על מנת שתוכל להתאים לצרכי הלקוח. ההקלטה עלולה להיות ארוכת זמן ובנויה ממספר גדול גרסאות.

במקרים אלו נעשה שימוש בעריכה דיגיטלית עבור צמצום עודפי חומר הגלם והתמקדות בחומרים הרלוונטיים לשם יצירת עבודה מוגמרת ממספר גדול של מקורות.

עריכה איכותית מצטיינת בהיותה בלתי נשמעת ויוצרת את האשליה של הקלטה רציפה.

bottom of page